Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Artikel ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Kerajaan Malaysia ; Kamus Dewan Perdana ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Jurnal Pendidikan

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf


Jpendidikan30[08].pmd


hipotesis nul. Data dari kajian ini dianalisis menggunakan pakej Statistical Package for Social Sciences ( SPSS) versi 12.0. Dapatan kajian menunjukkan tahap literasi komputer pelajar adalah sederhana tinggi dengan min skor 66.67%. Hasil kajian turut mendapati bahawa terdapat hubungan bererti di antara tahap pendidikan dan tingkat pendapatan ibu bapa dengan tahap literasi komputer pelajar. Namun, tidak terdapat hubungan bererti di tahu’. Pilihan seperti ini diberikan bagi memastikan responden tidak meneka jawapan. Setiap jawapan yang betul akan dikodkan sebagai 1, manakala jawapan yang salah pula akan dikodkan sebagai 0. Implikasinya, kemungkinan skor minimum ialah 0 (20 × 0) dan skor maksimum ialah 20 (20 × 1). Data yang dikumpul menunjukkan nilai min keseluruhan responden bahagian pengetahuan kognitif adalah 0.794 atau 79.4%. Skor


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf


C:\Documents and Settings\Admin


4=0.0125), iaitu gaya pembelajaran concrete sequential (F(1,2976)=22.082, p=0.000) dan abstract sequential (F(1,2976)=8.501, p=0.004). Pemeriksaan ke atas skor min ke atas gaya pembelajaran concrete sequential menunjukkan bahawa min pelajar perempuan (2.93) adalah lebih tinggi daripada min pelajar lelaki (2.86). Keadaan yang serupa turut ditemui bagi gaya komponen kemahiran membaca dan F(1,2989)=29.045; p=0.000; partial eta squared = 0.010 bagi komponen persediaan menghadapi 103 Prestasi Akademik Mengikut Gender peperiksaan. Pemeriksaan ke atas skor min mendapati min pelajar perempuan bagi keempat-empat komponen tersebut adalah lebih tinggi daripada min skor pelajar lelaki (Lihat Jadual 1). Berdasarkan dapatan ini dapatlah dirumuskan bahawa, secara keseluruhannya pelajar


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf


Jpendidikan30[07].pmd


Kewangan)? 2. Apakah pencapaian pelajar dalam kursus pendidikan perakaunan berdasarkan komposisi gaya pembelajaran? 3. Adakah terdapat perbezaan dalam pencapaian pelajar pada peringkat pra rawatan berdasarkan gaya pembelajaran? 4. Apakah taburan skor nilai tambah kemahiran (peningkatan) yang diperolehi oleh pelajar melalui strategi KPK dan strategi PT? 5. Adakah gaya pembelajaran memberi kesan terhadap peningkatan kemahiran kognitif pelajar melalui strategi KPK dan strategi Persoalan kajian 2. Apakah pencapaian pelajar dalam kursus pendidikan perakaunan berdasarkan komposisi gaya pembelajaran? Persoalan kajian kedua dijawab melalui analisis deskriptif iaitu dengan menggunakan min dan sisihan piawai bagi menerangkan skor ujian pra rawatan yang diperoleh dengan berdasarkan kepada gaya pembelajaran pelajar. Hasil analisis data menunjukkan bahawa pelajar yang menggunakan gaya pembelajaran diverger mempunyai pencapaian yang tinggi dalam ujian kemahiran teknikal


Klik untuk maklumat lanjut

ttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_2.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


Min dan sisihan telah digunakan untuk menghuraikan tahap kecenderungan gaya pembelajaran di kalangan responden semasa pembelajaran komputer. Hasil analisis data adalah seperti dalam Jadual 1. Berdasarkan Jadual 1, nilai min skor bagi semua tahap kecenderungan gaya pembelajaran berada di tahap sederhana tinggi ( 3.00 >X ). Ini menunjukkan bahawa responden mempunyai kecenderungan terhadap semua tahap gaya pembelajaran yang dikaji. Terdapat tahap kecenderungan adalah seragam dan sederhana besar. Terdapat dua tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang mempunyai nilai sisihan piawai melebihi 0.5, iaitu gaya pembelajaran berkumpulan dan individu. Dapatan ini menunjukkan bahawa serakan skor bagi kedua-dua tahap kecenderungan gaya pembelajaran tersebut adalah lebih luas berbanding dengan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang lain. GAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN JANTINA Ujian-t digunakan untuk menguji sama ada


Klik untuk maklumat lanjut

http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf


Jpendidikan30[10].pmd


Min dan sisihan telah digunakan untuk menghuraikan tahap kecenderungan gaya pembelajaran di kalangan responden semasa pembelajaran komputer. Hasil analisis data adalah seperti dalam Jadual 1. Berdasarkan Jadual 1, nilai min skor bagi semua tahap kecenderungan gaya pembelajaran berada di tahap sederhana tinggi ( 3.00 >X ). Ini menunjukkan bahawa responden mempunyai kecenderungan terhadap semua tahap gaya pembelajaran yang dikaji. Terdapat tahap kecenderungan adalah seragam dan sederhana besar. Terdapat dua tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang mempunyai nilai sisihan piawai melebihi 0.5, iaitu gaya pembelajaran berkumpulan dan individu. Dapatan ini menunjukkan bahawa serakan skor bagi kedua-dua tahap kecenderungan gaya pembelajaran tersebut adalah lebih luas berbanding dengan tahap kecenderungan gaya pembelajaran yang lain. GAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN JANTINA Ujian-t digunakan untuk menguji sama ada


Klik untuk maklumat lanjut
1
Tesaurus
 
skor
Bahasa Asal :Inggeris
Rujuk :markah