Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 


Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
Kamus Thai Melayu Dewan
Kamus Thai 2.indb
jam randik นาฬ ิ กาปลุก [-pluk] น jam loceng, jam penggera นำ [nam] ก 1 membawa: นักเรียนเหล ่ านั ้ น นำกระเป่าไปโรงเรียน Murid-murid itu membawa beg ke sekolah. 2 menda- hului: รถตำรวจทางหลวงสองคันนำขบวนเสด็จ Dua buah kereta polis trafik menda- hului rombongan diraja. 3 mengetuai: ประธานนักศึกษานำกล ่ าวคำปฏิญาน Ketua pelajar mengetuai bacaan ikrar. น ้ ำ [na:m] น air น ้ ำกรด [-krot] น asid น ้ ำกระด ้
Kamus Thai 2.indb
pa­ sangan itu kian menurun. จืดชืด [-c:t] ว hambar: การเดินทางมา เยือนประเทศอาหรับของรัฐมนตรีต ่ างประเทศ ของสหรัฐอเมริกาได ้ รับการต ้ อนรับอย ่ างจืดชืด Kedatangan Setiausaha Negara Ame­ rika ke negara-negara Arab menda­ pat sambutan yang hambar. จุ [cu] ก 1 muat: ห ้ องนี้ จุคนได ้ สี่ สิบคน Bi­- lik ini muat empat puluh orang. ว 2 banyak: ชูชกชอบกินจุ Chuchok suka ma dengan jelas. แจ ่ มใส [-sai] ว cerah: ท ้ องฟ ้ าในวันนี้ แจ ่ มใส มาก Hari ini langit cerah sungguh. แจว [cε:w] น 1 dayung ก 2 menda­yung: ชาวประมงคนนั้ นแจวเรือจนถึงริมฝั่ ง Nelayan itu mendayung sampannya sehingga ke tebing sungai. โจ ๊ ก 1 [co:k] น bubur โจ ๊ ก 2 [co:k] น (ไพ ่ ) joker
Kamus Thai 2.indb
kram:m] ส (ชาย) patik กระหยิ ่ ม [krayi  m] ก bergembira กระหาย [kraha:y] ก 1 mendahagai: มีชาวชนบทอีกจำนวนมากที่ ย ั งกระ หายวิชาความรู ้ Orang desa masih ramai yang menda- hagai ilmu pengetahuan. ว 2 dahaga: คนงานน ั ้นรู ้ สึกกระหายเมื่ อทำงานใต ้ แสงแดดจ ้ า Pekerja itu berasa dahaga apabila be­ kerja di bawah sinaran matahari yang terik. กระหืดกระหอบ 21 rentangkan 5 (ร ่ ม หนังสือ) membuka ก ้ าง [kâ:ŋ] น tulang ikan กางเกง [ka:ŋke:ŋ] น seluar กางเกงขาสั ้ น [-ka:san] น seluar pen- dek ก ๊ าซ [ká:t] น gas = แก ๊ ส กาญจนา [ka:ncana:] น emas, kencana กาน [ka:n] ก menutuh ก ้ าน [kâ:n] น 1 (ผลไม ้
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata menda dek