Dewan Bahasa & Pustaka  Carian Spesifik
 

Juga ditemui dalam : Kamus dan Istilah ; Panduan ; Perkhidmatan ; Artikel ; Puisi ; Ensiklopedia ; Buku ; Khidmat Nasihat ; Peribahasa ; Multimedia ; Jurnal ; Universiti Awam ; Pengesahan Bahasa ; Kerajaan Malaysia ; ujian ; Novel ; Dialek ; Pantun ; Kamus Istilah Sains Kewangan ; Glosari Linguistik Korpus ; Glosari Linguistik Korpus 2 ;
Maklumat Tambahan Dalam :Korpus ; e-Tesis ;e-Jurnal ;

 
BahasaPenyelidikan
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Tautan dalam Wacana Bahasa Melayu Penulis : Sanat M. Nasir Tahun terbit : 2002 Halaman : 553 Abstrak : Buku ini menghuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tautan wacana bahasa Melayu, berasaskan Lidah Pengarang akhbar Utusan Zaman dari tahun 1957-1961. Tumpuan kajian ini berasaskan kepada salah satu aspek komponen tekstual iaitu tautan dalam wacana bahasa Melayu bahan bertulis rencana pengarang Utusan Zaman bermula dari tahun 1957 hingga 1961. Sebanyak 15 buah rencana pengarang telah dipilih. Dalam kajian ini dikemukakan Model Tautan Pindaan (MTP) sebagai dasar analisis. Dengan menggunakan MTP analisis kajian dikemukakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Terdapat dua hipotesis yang dibuat berdasarkan kajian tautan ini iaitu kajian membuktikan bahawa sesuatu teks dengan kepanjangan teks yang dikaji
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
Tajuk : Sintaksis Bahasa Melayu Bersumberkan Karya Sastera Penulis : Awang Sariyan Tahun Terbit : 2009 Halaman : 364 Abstrak : Kajian ini berkaitan dengan aspek sistem tatabahasa iaitu kajian sintaksis bahasa Melayu berdasarkan karya sastera Melayu klasik dan karya sastera Melayu moden. Untuk sastera Melayu klasik, Sulalatus Salatin dipilih menjadi sumber korpus dan sastera
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
bahasa Melayu di Malaysia. Akhbar yang dipilih sebagai sumber data kajian ialah Berita Harian, sejak mula diterbitkan pada bulan Julai 1957 hingga tahun 1999. Kajian retorik penulisan kewartawanan Melayu dilaksanakan dengan berasaskan model yang diubah suai daripada Model Bell (1991) dan model yang dirangka oleh pengkaji sendiri. Model itu mengenal pasti tiga aras keberkesanan retorik dalam penulisan kewartawanan, iaitu aras kata, aras ayat, dan aras wacana. Kajian yang diasaskan pada aras analisis yang melengkapi hierarki retorik dan linguistik, iaitu bermula dengan analisis pada aras leksikal dan berkembang dengan analisis pada aras sintaksis, dan akhirnya pada aras wacana menghasilkan dapatan kajian. Analisis sampel sepanjang 43 tahun akhbar yang dikaji itu menunjukkan dunia
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
hasil penyelidikan daripada pakar-pakar linguistik sejarah rumpun Austronesia yang banyak terlibat dalam penyelidikan bahasa. Himpunan kertas kerja ini mengandungi maklumat tentang rekonstruksi bahasa Melayu , bahasa-bahasa yang rapat pertalian dengan bahasa Melayu dan pengelompokan cabang-cabang bahasa Melayu. Selain itu, kajian perbandingan dialek juga turut dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pengembangan bahasa Melayu. Title: SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU Author
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
tulisan Jawi ini termasuklah manuskrip Melayu lama, hasil kajian terdahulu, ukiran-ukiran kayu, batu nisan dan banyak lagi. Tulisan jawi juga telah mengalami evolusi dari segi ejaan dan hurufnya sesuai dengan perkembangan semasa. Tulisan Jawi telah digunakan secara meluas dalam penulisan hikayat, buku undang-undang, pekeliling kerajaan dan pelbagai lagi. Daripada kajian yang dibuat jelas membuktikan bahawa tulisan Jawi telah mengambil
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
arah pembinaan konsep projek penyusunan Sejarah Bahasa Melayu. Aspek penting yang dibincangkan ialah tumpuan utama yang perlu diberi perhatian apabila mengkaji susur galur sejarah bahasa Melayu. Persoalan yang diutarakan berkait dengan ruang lingkup, kaedah, cara kerja dan pendekatan yang digunakan. Pandangan dan saranan yang dikemukakan menyentuh persoalan ilmiah dan persoalan praktis yang akan dihadapi dalam pelaksanaan mana-mana penyelidikan. Liputan aspek
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
bahasa daerah yang lain seperti Rejang, Lampung, Batak, Kerinci, lembak, Pasemah, Serawai, Makassar-Bugis dan sebagainya yang digunakan dalam penulisan sastera dan persuratan Melayu. Melalui kajian ini kita dapat melihat dengan jelas kedudukan dan taraf bahasa Melayu serta perubahan tahap pensisteman sebelum mahupun selepas kuasa Barat bertapak di Kepulauan Melayu. Hasil kajian ini memberikan garis panduan kepada pengkaji sejarah Bahasa Melayu
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
diketahui bahawa di sepanjang pantai utara pulau Borneo terdapat sekurang-kurangnya dua dialek Melayu iaitu Dialek Sarawak dan dialek Brunei. Tujuan kajian ini adalah untuk membuat perbandingan bahasa Melayu Sarawak dengan bahasa Melayu baku. Di dalam kajian dialek Melayu Sarawak ini dua kaedah kajian digunakan iaitu kajian kepustakaan dan kajian lapangan. Kaedah kajian lapangan menggunakan soal selidik dan perakaman yang melibatkan 53 pemaklum dari 25 kampung dengan 230 daftar kata. Hasil kajian membuktikan bahawa pelbagai ragam dialek ditemui di sekitar Sungai Sarawak tetapi masih terdapat perbezaan leksikal. Perbandingan yang dibuat antara dialek Sarawak dengan dialek Tioman pula
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
dialek-dialek di Indonesia Timur. Kajian menunjukkan terdapat lapan dialek yang utama iaitu dialek Makassar, Manado, Ternate, Irian Jaya, Bacan, Ambon, Kupang dan Larantuka. Kaedah penyusunan bibliografi ini agak berbeza dengan bibliografi lain kerana susunan dialeknya diatur dengan berpandukan geografi. Susunannya bermula pada daerah paling jauh ke barat, iaitu Pulau Sulawesi, dengan rujukan pada dialek Makassar. Kemudian diikuti dialek-dialek lain mengikut arah putaran jam. Bermula dari barat
SIRI MONOGRAF SEJARAH BAHASA MELAYU
sudut linguistik struktural-fungsian. Kajian ini membincangkan bentuk ayat dan distribusinya dalam wacana berdasarkan rangka nahu wacana. Tumpuan diberikan kepada analisis tenunan yang didapati antara ayat yang membentuk wacana, berhubung dengan kombinasi susunan maklumat dan susunan ayat yang lojik. Antara yang dibincangkan termasuklah permasalahan nahu ayat, tujuan dan ruang lingkup nahu wacana, dan teori perkaedahan yang digunakan dalam kajian ini. Pola
1
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata dengan

Puisi
 

Soldadu bercampur dengan lokan,
     Rambutan bercampur dengan pulasan;
Kera lotong tak lalu makan,
     Tupai membawa diri di dahan.Lihat selanjutnya...